top of page

Sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuuslaista kirjallinen asiantuntijalausunto

Päivitetty: 25. tammik. 2021

Sivistysvaliokunnalle Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 173/2020 vp ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:


Esitetyt toimenpiteet eivät vastaa asetettuihin tavoitteisiin: toimet pitäisi kohdentaa niitä tarvitseville


- Hallituksen pyrkimys nostaa koulutustasoa ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä ovat erittäin kannatettavia tavoitteita.

- EOL ry kuitenkin esittää huolensa siitä, että esitetyt toimenpiteet eivät vastaa tehokkaasti hallituksen asettamiin tavoitteisiin: oppivelvollisuuden laajentamiseen varatut noin 129 miljoonaa euroa kohdentuvat pääasiassa oppimateriaaleihin ja koulumatkoihin.

- EOL ry:n mukaan suurin osa uudistuksen kustannuksista pitäisi kohdentaa toimiin, jotka auttavat syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutustason nostamisessa. Näitä ovat varhainen tuki ja varhaiskasvatukseen panostaminen, perusosaamisen kuntoon saattaminen jo peruskoulussa sekä tuki ja ohjaus toisella asteella. Erityinen tuki ja ohjaus tulisikin kohdentaa sitä tarvitseville ja syrjäytymisvaarassa oleville.


EOL ry ei kannata oppivelvollisuuslain asetusesitystä (pykälä 10A)


- EOL ry ei kannata oppivelvollisuuslain asetusesitystä (pykälä 10 A), jonka mukaan oltaisiin säätämässä koulutuksenjärjestäjille velvoite minimi opetustuntimäärästä. Esitys ei sovi ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden periaatteeseen: Osaamisperustaisuus ja työelämälähtöisyys lähtevät siitä, että jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintopolku ja hän opiskelee ne tiedot ja taidot, jotka hänen tilanteessaan ovat tarpeen. Minimimäärittely opetustuntimäärästä ei tue tätä lähtökohtaa. Se sijaan koulutuksen järjestäjiä tulisi tukea tehtävässään toimia joustavasti ja työelämälähtöisesti, ei vaikeuttaa toimintaa turhalla asetuksella. Asetusesitys ei ole tarkoituksenmukainen vaan voi estää opiskelijan kannalta merkityksellisten yksilöllisten ratkaisujen tekemisen.


Uudistuksen toimeenpanijoita ei ole kuultu riittävästi reformin valmisteluvaiheessa


- EOL ry kritisoi sitä, että uudistuksen valmisteluvaiheessa ja sen edetessä laajaa joukkoa koulutuksen järjestäjiä ei ole kuultu. Suuri uudistus, kuten oppivelvollisuuden laajentaminen olisi pitänyt valmistella tarkasti kuunnellen niitä toimijoita, jotka sen mahdollisesti aikanaan toimeenpanevat.

- Jos reformi hyväksytään, koulutuksenjärjestäjille pitää antaa tarpeeksi aikaa sen laadukkaaseen toteuttamiseen. Näinä aikoina esimerkiksi korona on kuormittanut oppilaitoksia ja näin suuren muutoksen läpivieminen korona-asioiden hoidon lomassa on kohtuutonta. Jos uudistus toteutuu, koulutuksenjärjestäjille tulee antaa lisäaikaa reformin toteuttamiseksi. Lain tuleekin astua voimaan vähintään vuoden päästä nyt esitetystä.


Kunnioittaen

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry puheenjohtaja Antti Loukola Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry toiminnanjohtaja Soile Koriseva


Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Soile Koriseva, soile.koriseva@eolry.fi, 0445097590


Lataa koko lausunto.

oaj_lausunto_asetusmuutokset_oppivelvoll
.
Lataa • 156KB

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page