top of page

Kommentit jatkuvan oppimisen linjausten luonnokseen

Päivitetty: 25. tammik. 2021

EOL ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida Jatkuvan oppimisen linjausten luonnokseen.

- EOL ry katsoo, että luonnoksessa on liian löyhästi tuotu esille jo olemassa olevien toimijoiden kontribuutio jatkuvan osaamisen kehittämiseen ja siitä syystä siinä ei tule esille tarpeeksi koulutuksen järjestäjien vastuunkanto elinikäisestä oppimisesta. Nykyisten koulutuksen järjestäjien jatkuvan oppimisen toimia ja niiden kehittämistä tulee erityisesti tukea. Luonnoksessa korostuu liiaksi ministeriöiden vastuu, ei niinkään osaamispalveluiden tuottajien vastuu ja toiminta.


- EOL ry toivoo, että linjauksissa huomioidaan nykyistä vahvemmin jo olemassa oleva työelämälähtöinen koulutus ja keskitytään myös sen toimintaedellytysten kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kuten OECD on Suomea huomauttanut, tarjolla tulisi olla enemmän lyhytkestoista, työelämätarpeista lähtevää koulutusta. Lyhytkestoiselle, ei-tutkintoon johtavalle työelämälähtöiselle täsmäkoulutukselle on jo nyt tilausta ja tarve vain kasvaa, kun työelämä jatkuvasti muuttuu.


- Täsmäkoulutus takaa osaltaan henkilöiden työmarkkinakelpoisuutta ja yritykset katsovat sen keskeiseksi yksilöiden osaamisen kehittämisen välineeksi. Tästä osoituksena on muun muassa ammatillisilta oppilaitoksilta ostettavat räätälöidyt osaamiskokonaisuudet ja yritysten omat ammatilliset oppilaitokset, jotka tuottavat osaamispalveluita suoraan yrityksen tarpeisiin. Yritysten omien oppilaitosten osalta ei ole haastetta sen suhteen, tietääkö yritys osaamispalveluista ja osaako se hyödyntää niitä. Yritysten omat ammatilliset oppilaitokset tuottavat yritykselle juuri sen tarvitsemaa koulutusta ja osaamispalveluita, jota ei esimerkiksi muualta ole saatavilla. Toisaalta EOL ry kannattaa luonnoksessa esiin nostettua linjausta siitä, että työelämän ja koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä tulee vahvistaa, sillä muiden kuin yritysten omien oppilaitosten osalta on vielä tehtävää, jotta yritykset tiedostavat koulutuksenjärjestäjien palvelut ja osaavat hyödyntää niitä nykyistä enemmän.


- On myös keskeistä, että linjausten toteuttamiseen osoitetaan tarpeellinen rahoitus ja huolehditaan, että koulutuspoliittiset linjaukset tukevat jatkuvan oppimisen periaatteita. Nyt on valitettavasti nähtävissä ristiriitaisuutta tässä esitettyjen jatkuvan oppimisen linjausten ja muualla tapahtuvien koulutuspoliittisten linjausten välillä. Esimerkiksi jatkuvassa oppimisessa korostuu perustellusti aikuisten osaamisen kehittäminen, myös muutoin kuin tutkintojen kautta. Tällä hetkellä useilla yrityksillä on omia ammatillisia oppilaitoksia, joilla osalla on tutkinnonanto-oikeus, mutta joista suurin osa nimenomaan keskittyy työssä olevien oppimisen kehittämiseen ja yksilöiden työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämiseen tutkintoa lyhyemmillä täsmäkoulutuksilla. Näistä oppilaitoksista suuri osa toimii tällä hetkellä määräaikaisella järjestämisluvalla (lupa päättyy vuoden 2021 loppuun), sillä järjestämislupien edellytykseksi on linjattu kokonaiset tutkinnot: Tämä ei ole jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaista. Kuten ministerimme ja OECD ovat nostaneet esille, Suomessa pitäisi olla enemmän tutkintoa lyhyempien kokonaisuuksien tarjontaa.


- Suomalaiset, yksityiset yritysten omat ammatilliset oppilaitokset tarjoavat monipuolista koulutusta, jota työelämässä tarvitaan ja jota muu ammatillinen koulutus ei tarjoa. Niiden toimintaedellytykset tulee turvat ja niitä pitää vahvistaa. Myös muita yksityisiä, työelämän lähellä toimivia ammatillisia oppilaitoksia tulee tukea työelämälähtöisen koulutuksen kehittämisessä ja sen tarjoamisessa.


- Yksityiset järjestäjät kaikkineen ovat moninaisia (suuria ja pieniä), ja koulututtavat täsmästi ja joustavasti työelämän tarpeeseen muun muassa jatko-, täydennys-, muunto- ja muuta täsmäkoulutusta. Hyvä, että linjauksissa on huomioitu jo osin nykytoimijoiden tukeminen ja kehittäminen. Koulutuksenjärjestäjien vastuu ja yhteistyö yritysten kanssa jatkuvasta oppimisesta sekä nykyiset hyvin toimivat työelämälähtöiset koulutukset saisivat korostua linjauksissa kuitenkin enemmän.


- Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Soile Koriseva, soile.koriseva@eolry.fi, 044 50 97 590

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page