top of page

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2

Tarkoitus ja toiminnanlaatu

EOL:n tarkoituksena on toimia elinkeinoelämän ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyöelimenä sekä etujärjestönä. Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja edistää yksityisten ammatillisten ja elinkeinoelämän oppilaitosten pyrkimyksiä koulutustoimintansa kehittämisessä sekä valvoa ja edistää niiden yleisiä ja yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pyrkii vaikuttamaan ammatilliseen koulutukseen sekä muihin jäsentensä toimintaan liittyviin kysymyksiin pitämällä yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin ja alan työmarkkina- sekä muihin järjestöihin

 • toimii yhteistyössä elinkeinoelämän lähtökohdista ja opetusalan toimijoiden kanssa

 • antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja suosituksia jäsenilleen ja opetusviranomaisille

 • järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja

 • edistää jäsentensä verkostoitumista ja osaamisen jakamista

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta sekä kiinteää omaisuutta

3

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea oikeuskelpoiset yksityiset yhteisöt ja säätiöt, jotka ylläpitävät oppilaitoksia tai joilla on ammatillista koulutustoimintaa.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäseniksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jolla on koulutustoimintaa tai joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen ei täytä näissä säännöissä määrättyjä velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tarkoitusperän vastaisesti.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys on voimassa aina koko kalenterivuoden ja mahdollinen eroaminen astuu voimaan seuraavan vuoden alusta.

4

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

5

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan vähintään viisi hallituksen jäsentä oppilaitosten edustajista ja nimetään näistä puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun   vähintään puolet  jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksessa on kullakin hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa, sähköpostilla taikka muuta sellaista
viestintävälinettä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon
aikana.

Yhdistys voi perustaa erityiskysymysten edunvalvontaa varten valiokuntia.

6

Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, joka vastaa hallituksen toimeksiannosta yhdistyksen hallinnollisista juoksevista asioista.

Hallitus valitsee toiminnanjohtajan.

7

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai toiminnanjohtaja yksin.

8

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilinpäätös ja toimintakertomus toiminnantarkastajalle seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle tekemästään yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse tai muuten kirjallisesti.

10

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 10 % äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti  vaatii hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään toukokuun 10. päivään mennessä (kevätkokous) tai lokakuun 10. päivään mennessä (syyskokous).

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu velvollisille

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. Valitaan hallituksen jäsenet, joista:
  nimetään puheenjohtaja
  nimetään I ja II varapuheenjohtaja

 6. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu (+ liittymismaksu) varsinaisille ja kannattajajäsenille

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

11

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksikolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat sekä määräenemmistövaatimus.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kaksi viikkoa ja joista ensimmäinen on yhdistyksen varsinainen kokous ja vähintään kahdenkolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Nimi ja kotipaikka
Tarkoitus ja toiminnanlaatu
Jäsenet
Jäsenmaksu
Hallitus
Toiminnanjohtaja
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Tilit
Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Let's Work Together

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page