top of page

Työelämäverkosto yhteistyön alustana

EOL:n "Yhteistyöllä kohtaantoon!" -hankkeessa selvitettiin oppilaitos-yritysyhteistyön käytänteitä ja sitä, kuinka yhteistyötä voisi vielä edelleen kehittää ammatillisen osaamisen kohtaantohaasteisiin vastaamiseksi. Osana tätä hanketta perustettiin EOL:n työelämäverkosto, jonka tarkoituksena on luoda yhteistyötä kentän toimijoiden kesken ja luoda paikka, jossa verkoston jäsenet voivat vaihtaa kokemuksiaan aiheeseen liittyen sekä synnyttää uutta yhteistyötä ja käytäntöjä, joilla vastata kohtaanto-ongelmaan.


Ennen verkoston toiminnan aloittamista EOL:n jäsenistöltä kysyttiin heidän ennakko-odotuksiaan ja ajatuksiaan verkoston toiminnasta, tavoitteista ja toteuttamisesta. Jäsenistöltä kysyttiin, mitä he toivovat saavansa osallistumisesta työelämäverkostoon. Vastauksissa korostuivat toive siitä, että osallistujat pääsisivät kuulemaan muiden työelämäyhteistyön käytänteistä, hyvistä yhteistyömalleista ja uusista ideoista työelämäyhteistyön toteuttamismuodoista. Verkoston toiminnasta toivottiin keskustelevaa, jossa case-esimerkkien ja kokemusten jaon pohjalta kuultaisiin, mitä eri oppilaitoksissa tehdään työelämäyhteistyöhön liittyen. Vastaajat toivoivat myös, että verkostoon liittyvä ajankäyttö pysyisi kohtuullisena. Näistä ja käytännön syistä kokoontumiset päätettiin pitää Teamsin välityksellä ja pitää tapaamiset yleensä enintään kahden tunnin mittaisina.


Työelämäverkosto on luotu osana hanketta, mutta sen on tarkoitus olla pysyvä osa EOL:n toimintaa myös hankkeen jälkeen, ja siksi verkoston toiminnan muotoa on pitänyt suunnitella sellaiseksi, että sen rakenne on ymmärrettävä ja sellainen, jonka jatkaminen on helppoa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Ensimmäisissä kolmessa verkoston tapaamisessa merkittävässä osassa olivat Owal Groupin vetämät työpajat, joissa haastattelukysymysten avulla käsiteltiin hankkeen teemoja ja saatiin näin apua myös hankkeessa tehtävään selvitykseen. Näiden työpajojen teemoina olivat esimerkiksi työelämäkumppaneilta saatu palaute ja tutkimuksen johtopäätösten ja suositusten validointi. Osana tapaamisia kuultiin myös verkoston toiminnan periaatteista sekä kuultiin esittelyjä oppilaitoksissa käytössä olevista työelämäyhteistyön malleista. Työpajat olivat iso osa ensimmäisiä verkoston tapaamisia, mutta ne olivat myös hyödyllisiä hankkeessa tehdyn selvityksen kannalta ja loivat keskustelua tapaamisissa.


Hankkeen päättyessä verkoston tapaamisten muoto on tarkoitus vakiintua hieman erilaiseksi kuin ne hankkeen aikana ovat olleet. Verkoston tapaamisten muoto on täytynyt kuitenkin suunnitella jo etukäteen, jotta jatkaminen hankkeen päättymisen jälkeen olisi mahdollisimman helppoa. Päätavoitteiksi muodostuivat se, että toiminnan tulee olla sellaista, josta jokainen osallistuja voi hyötyä, ja että osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman matala. Tapaamisten on jatkossa tarkoitus olla teemakohtaisia, joihin kuuluisi jokaisen kerran aiheen esittely, keskustelua sekä ideointia pienemmissä ryhmissä ja lopuksi vielä yleiskeskustelua. Verkoston toiminta muokkautuu sen toiminnan myötä, mutta verkoston tapaamisten on tarkoitus olla matalalla kynnyksellä olevia tapahtumia, joihin kuka tahansa työelämäyhteistyön kysymyksien kanssa toimiva voi osallistua. Tapaamisissa on tarkoitus kuulla niin jäsenorganisaatioiden omia kokemuksia kuin myös ulkopuolisia toimijoita. Verkoston tulevia teemoja tulevat olemaan ainakin sidosryhmät, työelämäyhteistyön mallit, työelämäkumppanit ja kansainväliset esimerkit.


Itselleni työelämäverkoston kanssa työskentely on avannut uusia näkökulmia siihen, mitä kaikkea ammatillisen koulutuksen oppilaitokset tekevät jo tällä hetkellä, ja miten kiinteä osa työelämäyhteistyön tekeminen näille oppilaitoksille jo nyt on. Uskon ja toivon, että työelämäverkosto pystyy jatkossa toimimaan alustana yhteistyön jatkokehittämiselle sekä mahdollisuudelle löytää ja luoda uusia kumppanuuksia.

Yorumlar


bottom of page